Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat zich bezig houdt met beleidszaken op schoolniveau. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De huidige samenstelling van de MR:

Personeel  
Merel Meijdam groep 8
Wesley Fransen groep 7
Monique Visser Intern Begeleider
Ouders  
Esther Bruines Lucas grp 7b
Martine van der Laarse Finn grp 8, Tygo grp 7a
Esther Timmer Scott grp 8, Bruce grp 7b

 

Mailadres MR:   mr@obssameneen.nl

Download het Huishoudelijk Regelement MR

 

Wat zijn de bijzondere bevoegdheden van de MR?

De gehele MR heeft recht op instemming wat betreft onderwijskundige zaken, zoals het Schoolplan, het Zorgplan en het Veiligheidsplan. De gehele MR heeft een adviesrecht wat betreft organisatorische zaken, zoals financiën en de aanstelling van een directeur. De oudergeleding heeft recht op instemming wat betreft de leerlingen, zoals tussenschoolse opvang en de Schoolgids. De personeelsgeleding heeft recht op instemming, wat betreft onderwijsinhoudelijke zaken, zoals arbeidsvoorwaarden en werktijden.

 

 Heeft u vragen of opmerkingen?

U kunt ons mailen via mr@obssameneen.nl

 Onze vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de vertrouwelijke onderwerpen. De notulen vindt u in de gang op het prikbord. Lees deze gerust eens door. Graag een vergadering bij wonen? Meld je aan via ons mailadres en de koffie staat klaar!