Visie

Visie

Het onderwijs aan onze school is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Een kind dat graag naar school gaat, zal zich beter kunnen ontwikkelen. Samen Een wil een prettige school zijn voor ouders en kinderen!

Onze visie samengevat, 3 x Z:

Zelfvertrouwen: een kind dat vertrouwen heeft in zijn eigen mogelijkheden zal problemen durven aanpakken en ook zonodig hulp durven vragen
Zelfstandigheid: kinderen proberen zelf oplossingen te bedenken, zelfstandig taken in te delen en opdrachten te verwerken
Zelfverantwoordelijkheid: kinderen leren na te denken over hun handelen. Dit betekent rekening houden met de ander en respect tonen voor elkaar en elkaars mening.

Het kind heeft, als het op vierjarige leeftijd de school binnenkomt, bepaalde talenten.
Er wordt hard gewerkt om bij ieder kind deze talenten optimaal te ontwikkelen. We werken met moderne leermiddelen waarbij momenten van gezamenlijk leren en klassikale instructie zich afwisselen met momenten van zelfstandig werken. Tijdens deze zelfstandige werkmomenten kan de leerkracht hulp bieden en aandacht geven aan kinderen die dat nodig hebben. Hier vindt dus de differentiatie plaats: goede leerlingen maken verrijking- en verdiepingsopdrachten en kinderen die wat moeilijker leren krijgen hulp. Kinderen zijn niet allemaal hetzelfde. Met de verschillen in aanleg en tempo proberen we zoveel mogelijk rekening te houden. Alle kinderen moeten zich in een aangename leeromgeving weten.

Voor de kinderen die veel extra ondersteuning nodig hebben organiseren wij die extra hulp zoveel mogelijk, zowel binnen als soms buiten de klas. Voor de heel slimme leerlingen geldt dit ook; naast meer uitdagende leerstof hebben we een plusklas.

Ook wordt naast de bekende leervakken tijd ingeruimd voor culturele en creatieve activiteiten, sociaal-emotionele vorming en overige maatschappelijk relevante zaken, zoals het werken met de computer. Voor de goede ontwikkeling van uw kind staan de school bovendien nog andere middelen ter beschikking, zoals een goed werkend leerlingvolgsysteem, de hulp van instanties (bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst) en eerst en vooral een goede communicatie met ouders.

Een goed pedagogisch klimaat bevordert het welzijn van alle leerlingen en leerkrachten op school, het uit zich in positieve betrokkenheid met elkaar. We willen veel aandacht geven aan het welzijn van alle individuele leerlingen. Hiertoe creëren we een prettige sfeer in de klas, met duidelijke afspraken en structuur. Pesten wordt niet geaccepteerd en bewust aangepakt als het zich voordoet. We proberen een klimaat te creëren waarin zaken als pesten worden voorkomen. We werken o.a. met de methode "Leefstijl". Met behulp van deze methode besteden we wekelijks aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast staat er iedere twee weken een motto centraal, bijvoorbeeld "Iedereen hoort erbij" of "Van elkaar afblijven" of "Je eigen rommel opruimen". Van die regels hebben we ludieke kleurenposters die een plaats krijgen in de klas en die regelmatig besproken worden. Door een goede, veilige sfeer in de klas en op school worden veel problemen voorkomen en kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.


Daarnaast zijn er veel leuke en gezellige momenten op school. Er zijn veel excursies, uitstapjes, sportevenementen en feesten voor de kinderen. Nogmaals; Samen Een wil een prettige school zijn voor ouders en kinderen!

Tot slot willen we laten zien dat onze kinderen het goed doen in het voorgezet onderwijs. Om u een indruk te geven ziet u in onderstaand schema de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs.

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
vwo/gym 16% 35% 21% 20% 14% 17% 16%
vwo/havo 5% 9% 29% 10% 17% 14% 13%
havo 28% 22% 3% 17% 21% 8% 13%
vmbo-t havo 16% 9% 12% 17% 10% 22% 16%
vmbo-t 19% 9% 20% 22% 17% 6% 32%
vmbo-gem - 13% 3% 4% - 3% -
vmbo k b 12% 4% 6% 7% 21% 25% 9%
vmbo-b lwoo 4% - 6% 4% - 5% -